1 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Äänellinen Oy (3003786-7).

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiina Linjama, puheterapeutti

p. 050 306 9911

tiina@aanellinen.fi

3 Rekisterin nimi

Äänellinen Oy:n asiakasrekisteri

Osarekisterin nimi: Äänellinen Oy:n laskutustiedot

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu terveydenhuollon ammattilaisen lakisääteiseen velvoitteeseen (asetus potilasasiakirjoista 298/2009) sekä voimassaoleviin ostopalvelusopimuksiin. Henkilötietoja käsitellään puheterapiakuntoutuksen järjestämiseksi ja puheterapiakäyntien laskuttamiseksi.

Palveluntuottaja ostaa kirjanpitopalvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältö:

– puheterapian toteutuksen kannalta olennaiset henkilötiedot, kuten asiakkaan ja tarvittaessa omaisen tai laillisen edustajan henkilötunnus, etu- ja sukunimi, lähiosoite ja puhelinnumero

– puheterapian maksaja

– suostumus tiedonsiirtoon

– kuntoutuksen järjestämisen kannalta oleelliset sairauskertomukset, kuntoutussuunnitelmat, käynti- ja tapahtumakirjaukset, testilomakkeet, lausunnot ja mahdolliset tallenteet sekä Kelan asiakkaiden osalta terapiasopimukset ja GAS-lomakkeet.

Osarekisterin sisältö:

– laskutusosoite

– asiakkaan nimi ja henkilötunnus

– maksusitoumuksen numero

– terapioiden käyntikerrat ja päivämäärät

Noudatamme asetusta potilasasiakirjoista. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista 17 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (785/1992) 12 §:n 2 momentin ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (159/2007), sellaisena kuin niistä on ensin mainittu laissa 653/2000, nojalla: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090298. Asiakirjojen säilytysajat löytyvät asetuksen liitteestä http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5678.pdf.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään suullisesti ja/tai kirjallisesti asiakkaalta itseltään, hänen huoltajaltaan tai lailliselta edustajaltaan, lähettävältä taholta sekä tarvittaessa asiakkaan muilta kontaktitahoilta esim. päiväkoti, esikoulu tai koulu.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakiin perustuen. Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja arvio- tai kuntoutuspalautteen muodossa maksajataholle. Muille tahoille tietoja luovutetaan vain asiakkaan tai hänen huoltajansa tai laillisen edustajansa suostumuksella.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Rekisterinpitäjä huolehtii tulostetuista tai käsinkirjoitetuista asiakirjoista annettujen tietosuojaohjeiden mukaisesti. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiakkaan omalla puheterapeutilla.

Sähköisesti tuotettu aineisto:
Rekisterinpitäjällä ei ole sähköistä potilastietojärjestelmää. Lausunnot ja puheterapian kannalta olennaiset käyntikirjaukset tehdään tekstinkäsittelyohjelmalla. Tiedostot tallennetaan tietokoneelle ja ulkoiselle kovalevylle. Rekisteritietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjällä. Tiedot on suojattu salasanalla ja tietokone asianmukaisella virustorjuntaohjelmalla.

10 Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia

Rekisterin tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

11 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla ja alaikäisen lapsen kohdalla hänen huoltajallaan/laillisella edustajallaan on oikeus tarkastaa asiakasta koskevat tiedot rekisterinpitäjältä. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti omalle puheterapeutille.

Asiakas tai alaikäisen lapsen kohdalla hänen huoltajansa/laillinen edustajansa voi vastustaa henkilötietojensa käsittelemistä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Vaatimuksen yhteydessä tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perusten käsittelyä vastustetaan.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla ja alaikäisen lapsen kohdalla hänen huoltajallaan/laillisella edustajallaan on oikeus vaatia asiakasta koskevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti omalle puheterapeutille.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla ja alaikäisen lapsen kohdalla hänen huoltajallaan/laillisella edustajallaan on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Asiakkaalla ja alaikäisen lapsen kohdalla hänen huoltajallaan/laillisella edustajallaan on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Laadittu 5.7.2019